<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه ثبت الکترونیک اسناد
FAQ
آیا امکان تصدیق اصالت اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟
دارد
FAQ
مدارک مورد نیاز اسناد غیر منقول مانند ملک و...
دارد
FAQ
مدارک مورد نیاز اسناد منقول مانند خودرو
دارد
FAQ
پرداخت هزینه های اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به چه صورتی امکان پذیر است؟
دارد
FAQ
آیا برای تعویض سند دفترچه ای ملک به تک برگی باید به واحد ثبتی مراجعه نمود و چه مدارکی نیاز است؟
دارد
FAQ
برای فعالسازی پیامکهای دریافتی سازمان ثبت چه باید کرد؟
دارد
FAQ
چگونه می توان از هزینه سند تنظیم شده در دفترخانه مطلع شد؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :