<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
FAQ
شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی به چه نحوی است؟
دارد
FAQ
ماموریت آموزشی کارکنان برای ادامه تحصیل به چه نحوی است ؟
دارد
FAQ
مرخصی کارکنان تابع چه مقرراتی است؟
دارد
FAQ
ساعات کاری کارمندان به چه نحوی است؟
دارد
FAQ
نقل و انتقال کارکنان در بین دستگاههای اجرایی تابع چه مقرراتی است؟
دارد
FAQ
مقررات انتصاب کارکنان در پست های سازمانی به چه نحوی است؟
دارد
FAQ
مقررات تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به رسمی به چه نحوی است؟
دارد
FAQ
شرایط انتزاع از خدمت کارمندان رسمی به چه نحوی است ؟
دارد
FAQ
کارمندان رسمی در چه حالات استخدامی قرار دارند ؟
دارد
FAQ
تمدید قرارداد کارمندان پیمانی تابع چه مقرراتی است؟
دارد
FAQ
حقوق و مزایای کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دارد
FAQ
شرایط ارتقاء طبقه شغلی کارکنان چگونه است؟
دارد
FAQ
شرایط برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان چگونه است؟
دارد
FAQ
شرایط برقراری فوق العاده شغل کارمندان چگونه است؟
دارد
FAQ
عیدی پایان سال کارمندان بر چه اساسی محاسبه می گردد؟
دارد
FAQ
فوق العاده های مستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری کدامند؟
دارد
FAQ
مقررات بیمه کارمندان به چه نحوی است؟
دارد
FAQ
شرایط بازنشستگی کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟
دارد
FAQ
کدام سوابق خدمتی برای بازنشستگی محاسبه خواهد شد؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :