<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
FAQ
تخلف اداری چیست؟
دارد
FAQ
هیات دارای چندعضو است؟
دارد
FAQ
مسئولـیت ابلاغ مـکاتبات هیـات (ابلاغ اتهام / دعـوت نامه یا رای صادره و حکم اجرائی ) در اداره ها برعهده کیست؟
دارد
FAQ
آیا آراء صادره توسط هیاتها در پاداش پایان خدمت تاثیری دارد؟
دارد
FAQ
تفاوت رای قطعی وقابل پژوهش چیست؟
دارد
FAQ
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات کجا می باشد؟
دارد
FAQ
نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است ؟
دارد
FAQ
آیا معتادانی که ترک اعتیاد کرده اند وباز خرید یا بازنشسته شده اند می توانند درخواست برگشت به کاردهند؟
ندارد
FAQ
ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری چیست ؟
دارد
FAQ
در صورت استنکاف اشخاص از دریافت برگه ابلاغ اتهام یا عدم دسترسی به او تکلیف چیست؟
دارد
FAQ
در صورت بازنشسته شدن مستخدم در طول دوره تحمل مجازات، نحوه اجرای رای چگونه است؟
دارد
FAQ
در صورت ارتکاب تخلف افراد بازنشسته آیا قابل طرح در هئیت ها می باشد؟
دارد
FAQ
آیا کارمندی که درحال بازداشت است مشمول دریافت حقوق است ؟
دارد
FAQ
نحوه رسیدگی به غیبت افرادی که در بازداشت بوده اند چگونه است ؟
دارد
FAQ
آیا مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده در پاداش پایان خدمت تاثیری دارد؟
دارد
FAQ
آیا مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده پرسنلی نیاز به حکم اجرائی دارد؟
دارد
FAQ
آیا اعمال خلاف شئون شغلی فقط منحصر به محیط کار می باشد؟
دارد
FAQ
آیا هر فرد حقیقی یا حقوقی حق طرح شکایت خود را در هیاتها دارد؟
دارد
FAQ
نحوه پرداخت حقوق افرادی که با رای دیوان عدالت اداری اعاده بخدمت می شوند چگونه است؟
دارد
FAQ
چنانچه فردی بدلیل غیبت غیرموجه محکوم به مجازات کسر حقوق گردد آیا مشمول دریافت حقوق می گردد؟
دارد
FAQ
آیا به کارمندانی که توسط مرجع قضائی در بازداشت هستند می توان به او یا عائله او قسمتی از حقوق را پرداخت نمود؟
دارد
FAQ
مجازات کسر حقوق (ثابت) شامل چه بندهائی از حقوق می گردد؟
دارد
FAQ
وضعیت کارمندانی که به رای قابل پژوهش هیات بدوی اعتراض نموده اند چگونه است ؟
دارد
FAQ
رسیدگی به پرونده متهمینی که دارای پرونده سنگین درمراجع قضائی بوده و رسیدگی به آنها مدت زیادی به طول می انجامد درهیاتها چگونه است ؟
دارد
FAQ
دراجرای ماده 19 چنانچه شاکی درخواست عدم ارجاع موضوع به مراجع قضائی را نماید آیا بـاز هم موضوع به مراجع قضائی ارجاع می گردد؟
دارد
FAQ
حکم اجرائی آرای قابل پژوهش چه زمانی باید صادرگردد؟
دارد
FAQ
تاریخ صدور حکم اجرائی آرای قطعی چه زمانی است ؟
دارد
FAQ
انفصال چیست ؟
دارد
FAQ
اعمال مجازات انفصال در خصوص اشخاصی که در بازداشت و حبس به سر می برند چگونه است ؟
دارد
FAQ
در صورتیکه فردی به استناد آرای هیات ها و مراجع قضائی به مجازات انفصال محکوم شود تکلیف چیست ؟
دارد
FAQ
درصورتی که مستخدمی در حین تحمل مجازات مرتکب تخلف جدید شود تکلیف چیست ؟
دارد
FAQ
آیا میتوان پرونده اتهامی افراد را در اختیار دیگران قرار داد؟
دارد
FAQ
آیا رعایت نکردن حجاب تخلف اداری محسوب میشود ؟
دارد
FAQ
ابلاغ واقعی چیست ؟
دارد
FAQ
آیا به مستاجر متهم هم میتوان ابلاغ داد؟
ندارد
FAQ
اگر بستگان یا خادم متهم از گرفتن ابلاغ امتناع کرد تکلیف چیست ؟
دارد
FAQ
ابلاغ به بستگان یا خادم متهم چگونه است ؟
دارد
FAQ
در صورت امتناع متهم از گرفتن ابلاغ ،تکلیف چیست ؟
دارد
FAQ
اگر در محل سکونت متهم ، نه خودش و نه بستگان و خادمش حضور نداشته باشند ، ابلاغ را چگونه باید انجام داد ؟
دارد
FAQ
در مواردی که اعلامیه درب منزل متهم نصب یا تحویل بستگان می شود تاریخ ابلاغیه ازچه زمانی محسوب می شود؟
دارد
FAQ
در صورت امتناع فرد متهم مشکوک به اعتیاد از انجام آزمایش تکلیف چیست ؟
دارد
FAQ
آیا اشخاصی که پرونده آنها در هیات ها مطرح است میتوانند در نقل و انتقالات شرکت کنند یا از مرخصی استفاده کنند؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :